Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal inscrise in documentele intocmite de SC FAST&SMART ENGLISH CENTER SRL, cat si pe site (www.fastenglish.ro) se inregistreaza in actele firmei SC FAST&SMART ENGLISH CENTER SRL, in conformitate cu dispozitiile legale privind activitatea specifica a firmei SC FAST&SMART ENGLISH CENTER SRL, si se prelucreaza cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prezenta sectiune reprezinta informare cu privire la dispozitiile legale referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figureaza inscrise in documentele intocmite de SC FAST&SMART ENGLISH CENTER SRL, cat si pe site (www.fastenglish.ro), si sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul intocmirii documentelor solicitate de noi.

 

Potrivit art. 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial nr.119L/04.05.2016, prin “prelucrare” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.